Susann Patuschka

1 Xiang Jiang Bei Lu, 100103 Beijing
Susann Patuschka

Susann Patuschka
Your Trainingpartner
No 1 Xiang Jiang Bei Lu
100103 Beijing
China

Telefon: +86 (0) 8450 7718
E-Mail: patuschka@yourtrainingpartner.de
Internet: www.yourtrainingpartner.de

ECA Kompetenz
Expert Level
Systemischer Coach (Master Competence)
Management Executive Coach (Master Competence)
Interkultureller Coach (Master Competence)

Fachbereiche
Beruf / Karriere
Unternehmen